Menu Content/Inhalt
O nas arrow O nas arrow Systemy Finansowo Księgowe arrow Księgowość arrow Księgowość budżetowa - program do pełnej księgowości
Info:

Systemy Finansowo Księgowe arrow Księgowość arrow Księgowość budżetowa - program do pełnej księgowościKsięgowość budżetowa - program do pełnej księgowości


Cena:  Zapytaj o cenę


    System służy do komputerowego prowadzenia księgowości i obsługi budżetu w jednostkach budżetowych.

Wymagania sprzętowe:

Stacja robocza:

    Komputer klasy PC z procesorem taktowanym zegarem min 200 MHz, 64 - 32 MB RAM, system operacyjny MS Windows 95, 98, Millenium Edition, NT Workstation, 2000 albo XP, min. 20 MB miejsca na dysku lokalnym, karta sieciowa (jeśli system ma być użytkowany w sieci). Drukarka laserowa albo atramentowa o formacie A4 lub większym.

Sieciowy system operacyjny:

    System poprawnie pracuje w sieci komputerowej z dowolnym serwerem plików. W szczególności sprawdzono działanie programu na serwerach z systemem MS Windows 2000 Server , MS Windows 2003 Server, Ms Windows 2008 Server i Novell NetWare v 4.x i 5.x.

Opis najważniejszych funkcji programu

    Program zgodny z ustawą o rachunkowości wspomagający prowadzenie pełnej księgowości, szczególnie polecany dla jednostek prowadzących sprawozdawczość budżetową (np. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne).

    Podstawą prowadzenia zapisów jest układ budżetu - program pozwala na wprowadzenie układu wykonawczego budżetu dowolnej jednostki, istnieje możliwość rozwinięcia budżetu do poziomu podparagrafów.

    Na podstawie układu budżetu program generuje konta księgowe służące do księgowania wykonania określonego paragrafu.

    Program pozwala na drukowanie zestawień obrotów i sald w układzie miesięcznym, dziennika / księgi głównej, sprawozdań budżetowych, kart dochodów i wydatków budżetowych, wydruków wykonania budżetu, bilansu wg ustalonego wzoru. Jest dostosowany do potrzeb urzędów gmin i starostw. Pozwala np. na tworzenie sprawozdań zbiorczych o charakterze przekrojowym - przy prowadzeniu oddzielnych ksiąg dla jednostek podległych - np. przy prowadzeniu księgowości szkół przez urząd gminy - w oddzielnych księgach - istnieje możliwość tworzenia sprawozdań zbiorczych z kilku szkół.

    Ze względu na znaczną liczbę konfiguracji istnieje możliwość dostosowania generowanych zestawień do potrzeb konkretnej jednostki. Program pozwala na tworzenie grup kont i grup ksiąg, które mogą być wykorzystywane do drukowania potrzebnych zestawień. Ułatwia to sprawdzanie poprawności księgowań. Pomocne są tu również wydruki tzw. dekretacji z poszczególnych dokumentów oraz wydruki obrotów na poszczególnych kontach analitycznych i syntetycznych. Istnieje również możliwość wyszukiwania dokumentów, w których były księgowane określone kwoty.

    W przypadku, kiedy jednostka jest płatnikiem VAT - program pozwala na prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT oraz deklaracji VAT 7.

    Wygodna jest również możliwość eksportu wykonanych sprawozdań budżetowych do programu Budżet ST i systemu BESTI@.

    Moduł współpracuje z programem do obsługi kasy - import raportów kasowych i płacowym automatyczne księgowanie naliczeń list płac oraz programem Środki trwałe.

    Współpracuje z bazami danych MS SQL Server 2000, MS SQL Server 2005 lub MS SQL Server 2008 w tym z wersjami bezpłatnymi.

Praca z dokumentami

Dopisywanie nowego dokumentu księgowego

   W części nagłówkowej wyświetlany jest symbol księgi, numer dokumentu w dzienniku głównym (od początku roku) oraz pole "Zbiorczy", które jest przeznaczone do dokumentów zbiorczych. Pole "Zbiorczy" należy zaznaczyć jeżeli pozycje dokumentu mają różne daty. Sytuacja taka może wystąpić np. przy wpisywaniu raportu kasowego albo wyciągu bankowego zawierającego wpłaty i wypłaty z kilku dni. Daty pozycji księgowych wykorzystywane są przy naliczaniu odsetek, dlatego należy zwrócić uwagę na ich poprawne wpisywanie. W nagłówku dokumentu występuje seria dokumentu, data dokumentu i krótki opis.

    Jeżeli dokument jest dokumentem zewnętrznym zostaną otwarte pola pozwalające na wpisanie informacji dotyczących kontrahenta, daty wystawienia dokumentu, terminu płatności, itp.

    Status dokumentu określają trzy znaczniki: kompletny, zatwierdzony i zaksięgowany.

    Dokument jest kompletny jeżeli suma kwot po stronie WN jest równa sumie kwot po stronie MA.

    Zatwierdzenie dokumentu powoduje ustawienie go w stan w którym nie jest możliwe dokonywanie zmian w późniejszym terminie.

    Możliwe jest natomiast wycofanie zatwierdzenia przez użytkownika z prawami administratora.

    Zaksięgowanie dokumentu powoduje zwiększenie obrotów odpowiednich kont w aktualnie przetwarzanym miesiącu o kwoty z pozycji w księgowanym dokumencie. Po zapisaniu dokumentu można go wydrukować.

    Dodawanie pozycji księgowej za pomocą czytnika kodu paskowego

    Jest to najwygodniejsza i jednocześnie najszybsza i najpewniejsza metoda wprowadzania pozycji księgowych stanowiących księgowanie wpłat z tytułu należności wygenerowanych przez inne programy wchodzące w skład systemu POL-FINANSE. (czynsze).Najczęściej korzystanie z tej funkcji ma miejsce przy księgowaniu wyciągów bankowych z załączonymi odcinkami wpłat. Aby było możliwe jej zastosowanie konieczne jest wyposażenie stanowiska pracy w czytnik kodu kreskowego włączany w wejście klawiaturowe komputera.

    Swobodne przechodzenie pomiędzy miesiącami w przypadku numeracji miesięcznej pozwala na łatwą edycję dokumentów i poprawą błędów.

 

Praca z kontami

    W programie praca z kontami odbywa się głównie za pomocą trzech formularzy dotyczących: dodawania nowego konta, zmiany informacji o koncie i przeglądy kont. Przy dodawaniu kont mamy możliwość określenia rodzaju konta: syntetyczne/analityczna, rozrachunkowe i pozabilansowe. Konto rozrachunkowe wiąże się z przypisaniem danego konta jednemu kontrahentowi. Przegląd kont daje możliwość przeglądania obrotów i sald danego konta - również z dokumentów dopisanych lecz nie zaksięgowanych. Można również sprawdzić wszystkie dokumenty, w których użyte było dane konto. Można określić czy program ma pokazać wszystkie dokumenty czy tylko z danego miesiąca. Podział ten dotyczy dokumentów zaksięgowanych i niezaksięgowanych. Obroty danego konta można wydrukować.


 

Wydruki dotyczące kont

    W programie występują rozbudowane wydruki dotyczące drukowania obrotów i sald kont. Na formularzu zestawienia obrotów można określić różne kryteria dotyczące drukowanego zestawienia, m.in. rodzaj kont, rodzaj dokumentów - uwzględnianie dokumentów zaksięgowanych, zakres kont, wielkość obrotów itp.
    Wydruk "księgowania na konta syntetyczne wg dokumentów" to jeden z bardziej przydatnych wydruków w programie. Znacznie ułatwia uzgadnianie księgowania jeżeli w etapie przejściowym prowadzone jest równolegle księgowanie ręczne, albo przez porównanie z dekretacją na dokumencie. Dla każdego dokumentu podane są konta syntetyk głównych (trzycyfrowe numery) i kwoty jakie zostaną zaksięgowane na te konta z pozycji dokumentu. Jeżeli dokumenty są niewielkie, liczące kilka lub kilkanaście pozycji ręczne sprawdzenie księgowań nie jest zbyt uciążliwe, jeżeli natomiast pozycji jest kilkaset czy kilka tysięcy, to zliczenie jest już czasochłonne. Skorzystanie z wydruku w znacznym stopniu przyśpiesza uzgadnianie.                       

Budżet

     W części programu dotyczącej budżetu jest zawarty układ budżetu jednostki, uchwały dotyczące planu wydatków i dochodów oraz wydruki: wykonania budżetu i kart wykonania budżetu. Układ budżetu dzieli się na fragmenty (wydatki lub dochody), działy, rozdziały paragrafy oraz jest możliwość podziału paragrafów na podparagrafy dla celów zwiększenia możliwości analizy finansowej.

     Po wpisaniu układu budżetu i klasyfikacji budżetowych należy wygenerować konta analityczne do budżetu. Konta analityczne zostaną wygenerowane przez program w układzie: syntetyka -dział- rozdział-paragraf- podparagraf.

    Każdy paragraf lub podparagraf jest związany z kontem a wykonanie budżetu kwoty zaksięgowane na odpowiednie konta.

    Możliwe jest wykonanie wydruku dla całego fragmentu budżetu, wybranego działu z tego fragmentu, albo dla wybranego rozdziału. W zależności od  potrzeb wydruk wykonywany jest z obrotów bieżącego miesiąca albo narastająco od początku roku. Uruchomiony zostaje MS Word albo MS WordViewer przy pomocy którego otwierany jest utworzony przez program plik w formacie RTF zawierający wydruk wykonania budżetu. Karty wykonania budżetu podobnie do "wykonania budżetu" drukowane są dla fragmentu, działu bądź rozdziału i odpowiednich miesięcy.